Dringend hulp nodig?
Dringend hulp nodig?

Privacyverklaring

Principe

Bescherming van de privacy van een individu is een fundamenteel recht. Om je als klant onze diensten te kunnen leveren, moeten we noodgedwongen beschikken over enkele persoonsgegevens. ADB-ASSIST streeft ernaar persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Deze privacyverklaring is bedoeld om je inzicht te verschaffen in de manier waarop ADB-ASSIST persoonsgegevens verwerkt.

Over welke gegevens gaat het?

 • gegevens worden door klanten zelf overhandigd aan ADB-ASSIST,
 • ADB-ASSIST wijst gegevens toe aan klanten voor het gebruik van ADB-ASSIST diensten,
 • ADB-ASSIST verzamelt gegevens van klanten door het gebruik van ADB-ASSIST diensten,
 • ADB-ASSIST ontvangt gegevens van klanten via derden, onder voorwaarde dat deze derden de betreffende gegevens conform de Europese en Belgische regelgeving op een juiste wijze hebben verworven en verwerkt.
De verzamelde gegevens kunnen met elkaar gecombineerd worden.

Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?

 • Naam, voornaam, geslacht, ta(a)l(en), functie;
 • Adres, telefoon (vast en/ of mobiel), e-mail;
 • Professionals: bedrijfsgegevens (adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail), BTW- nummer en ondernemingsnummer;
 • Merk en model van voertuigen;
 • Ingeval van uitvoering van reparatie: chassisnummer, nummerplaat, kilometerstand, aard van de reparatie/ herstelling;
 • Datum van registratie van de gegevens en de bron.

Verwerken van persoonsgegevens

ADB-ASSIST bedoelt met verwerking: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen en vernietigen van persoonsgegevens. ADB-ASSIST verwerkt enkel persoonsgegevens op basis van:
 • een contractuele overeenkomst, of,
 • na toestemming van de betreffende persoon, of,
 • een gerechtvaardigd belang, of,
 • een wettelijke verplichting.
ADB- ASSIST kan besluiten om gegevens binnen de eigen organisatie te verwerken, of de verwerking geheel of gedeeltelijk te delegeren aan een externe organisatie. In dat geval worden persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid van ADBASSIST doorgegeven aan deze partijen voor verwerking. De doorgifte gebeurt enkel voor dezelfde verwerkingsdoelen als bij ADB-ASSIST zelf. ADB-ASSIST ziet erop toe dat deze partijen de gegevens op eenzelfde manier als ADB-ASSIST vertrouwelijk en veilig beheert en verwerkt. ADB-ASSIST dwingt dit contractueel af, kan hier op toezien, en kan deze partijen auditeren of laten auditeren.

Doeleinde van die verwerking

ADB-ASSIST verwerkt de persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden. ADB- ASSIST verwerkt enkel de gegevens die vereist zijn om deze verwerkingsdoelen te realiseren. ADB- ASSIST verwerkt geen gegevens die niet bijdragen aan een vooraf bepaald doel. De enige uitzondering hierop betreffen wettelijke verplichtingen. Hieronder worden verwerkingsactiviteiten opgelijst die onder verantwoordelijkheid van ADB-ASSIST plaats vinden:
 • een beschrijving van de verwerkingsdoelen en hun wettelijk basis,
 • een beschrijving van de categorieën van persoonsgegevens, betrokkenen en ontvangers,
 • indien mogelijk, de beoogde termijn waarbinnen de verschillende categorieën van gegevens worden gewist, en,
 • indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Doorgeven van persoonsgegevens

Een gegevensontvanger is een derde partij waaraan ADB-ASSIST gegevens verstrekt zonder een delegatie voor verdere verwerking. Derde partijen zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheidsinstanties, een dienst of een ander orgaan, die niet betrokken zijn bij de verwerking van de betreffende gegevens. ADB-ASSIST verkoopt of geeft geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij de persoon hiervoor toestemming geeft. ADB-ASSIST geeft enkel persoonsgegevens door zonder toestemming van de betrokkene indien de wetgeving ADB-ASSIST hiertoe verplicht.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

ADB-ASSIST bewaart de persoonsgegeven niet langer dan strikt noodzakelijk voor de verwezenlijking van het doel. Sommige gegevens moeten worden bewaard voor een termijn bij wet opgelegd (vb. boekhoudkundige stukken).

Cookies

Rechten van de klant

Elke persoon waarvan ADB-ASSIST gegevens verwerkt (dit is de betrokkene) beschikt vanuit de wetgeving over verschillende rechten:
 • Recht op informatie: ADB-ASSIST moet in alle transparantie informatie verstrekken aan de betrokkene over hoe en welke persoonsgegevens ADB-ASSIST verwerkt.
 • Recht van inzage: De betrokkene heeft het recht om te weten of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt of niet; ADB-ASSIST moet op verzoek gratis een kopie verstrekken van de verwerkte persoonsgegevens. Ook voor de data van ADB-ASSIST bij derde partijen moet het noodzakelijke gebeuren om deze data via ADB-ASSIST aan de betrokkene aan te leveren.
 • Recht op correctie: ADB-ASSIST moet de persoonsgegevens corrigeren wanneer deze onjuist of onvolledig zijn en moet eventuele derde partijen informeren als ADB-ASSIST hen gecorrigeerde gegevens heeft bezorgd. Tevens moet ADB-ASSIST de betrokkene meedelen aan welke derden de gecorrigeerde gegevens werden bezorgd en nazien indien de correctie werd doorgevoerd.
 • Recht op het wissen van gegevens: De betrokkene kan ADB-ASSIST vragen om te worden vergeten en te worden verwijderd uit de bestanden van ADB-ASSIST (inclusief bestanden van derde partijen indien deze data voor ADBASSIST verwerken), hierbij rekening houdende met wettelijke of contractuele uitzonderingen.
 • Recht op beperking van de verwerking: Wanneer de betrokkene een bezwaar, recht van verwijdering of correctie aanvraagt, kan ook het recht van beperking aangevraagd worden.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die hij/zij heeft verstrekt te laten overdragen naar een andere verwerker.
 • Recht van bezwaar: De betrokkene kan zich verzetten tegen direct marketing, verwerking o.b.v. gerechtvaardigde gronden, en, verwerking voor wetenschappelijk of historisch onderzoek. Alle betrokkenen hebben het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming (bv. profiling).
Deze rechten kunnen uitgeoefend worden:
 • via een schriftelijke aanvraag ter attentie van ADB-ASSIST, Risicobeheer – Gegevensbescherming, Lieverstedestraat 28; 8020 Oostkamp.

Identificatie

Om een of meerdere rechten schriftelijk of via e-mail uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van persoonsgegevens te voorkomen, moet de aanvrager een bewijs van identiteit verschaffen. Bij voorkeur is dit de voorkant van de identiteitskaart. ADB-ASSIST beantwoordt de aanvraag binnen een termijn van maximum 7 dagen, na ontvangst van de schriftelijke aanvraag of e-mail. De regelgeving voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt u terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wetgeving bepaalt de plichten van ADB-ASSIST voor de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over deze regelgeving kan bekomen worden op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit. De klanten die misnoegd zijn omdat ADB-ASSIST niet aan hun privacy-verwachtingen voldoet, hebben steeds het recht om een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via mail naar contact@apd-gba.be.

Opmerking

ADB-ASSIST refereert soms naar derden (websites, sociale media, event-organisatoren, enz.) waarvan de voorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze privacy- verklaring vallen. De klant moet in dat geval zelf initiatief nemen om zich te informeren bij deze derden over het door hen gehanteerde beleid inzake de bescherming van gegevens.